header photo

 

alt

Chủ nghĩa CS đi ngược lại quyền sống tự nhiên của con người.

Xã Hội Chủ Nghĩa đi ngược lại quyền tư hữu của con người.

NÊN

Người cầm bút, bút viết buồn ... Quê hương bĩ cực, vẫn còn chưa qua ...

Người cầm bút, vẫn hao tâm... Tự do, dân chủ, nhân dân đói nghèo ...

Người cầm bút, chẳng cầu danh... Nặng lòng vì nước, đấu tranh không ngừng ...

Bút ngay, viết chỉ vì tâm... Muốn làm chiến sĩ góp phần đắp xây...

(Trích "Người Cầm Bút" - Nguyễn Phương Thúy)                                     

                                                                                                                                     Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali

altalt

Page views

8893